LATVIJAS SPORTA DEJU FEDERĀCIJA

Latvian Sport Dance Federation

Latvijas Sporta deju federācija (LSDF) ir bezpeļņas organizācija, kas atbildīga par sporta deju attīstību Latvijā. LSDF ir ilggadējs pasaules sporta deju federācijas (WDSF) biedrs. LSDF ir dibināta 1989.gadā. LSDF reģ. 1993.gada 7.maijā, par biedrību reģistrēta 2004.g. 27. decembrī, uzņēmumu reģistrā Nr.000802253.2019.g. 30. augustā notika kārtējā LSDF konference. Federācijas Prezidiju ievēl Konferencē uz diviem gadiem. Prezidents un Ģenerālsekretārs ir tiesīgi pārstāvēt Federāciju katrs atsevišķi. Prezidija biedrs, kurš nav Prezidents vai Ģenerālsekretārs ir tiesīgs pārstāvēt Federāciju tikai kopīgi ar astoņiem Prezidija biedriem.

Prezidenti:

Egils Šmagris 1989.-1991.g.
Aigars Svars 1991.-1997.g.
Vito Feldmanis 1997.-

Prezidijs

Prezidents Vito Feldmanis
Ģenerālsekretārs Juris Arājs
Prezidijs Kaspars Bērzups
Ligita Rihtere
Egils Šmagris
Aleksandrs Guļko
Rihards Bergs
Rihards Eglītis
Aigars Svars
Ilze Zāģere
Dmitrijs Morderers

Kontaktinformācija

E-pasts:lsdf@ml.lv
Mobilais:29375381
Darba tel.:67287162
Adreses:Brīvības 86/4.stāvs
Rīga, LV-1001
Latvia

LSDF biroja darbinieku pieņemšanas laiki

Prezidents Pr: 10:00-14:00
Ot: 12:00-14:00
Tr: 10:00-14:00
29243918
Ģenerālsekretārs Pr: 10:00-14:00
Ot: 10:00-14:00
Ct: 13:00-15:00
29105674
Sekretāre Pr: 10:00-14:00
Ot: 10:00-14:00
Tr: 10:00-14:00
Ct: 10:00-14:00
67287162
29375381
Grāmatvede Tr: 10:00-14:00
Ct: 10:00-14:00
29494542
Latvijas Sporta deju federācija
Reģ. Nr. 40008022538
Brīvības 86., Rīga, LV-1001
Biroja atrašanās vieta: Brīvības 86
AS "SWEDBANK"
Konts: LV32HABA0551023866097
Kods: HABALV22

Instagram

LSDF darbības principi

Dokumenta mērķis ir sniegt ieskatu par Latvijas Sporta deju federācijas (LSDF) darbības pieeju un principiem, kas ietver organizācijas vīziju, vērtības un misiju.

Vīzija

Sporta dejas ir personību attīstošs un estētiski skaists sporta veids, kas apliecina dejotāju spēju apvienot ritma izjūtu, stāju, kustību dinamiku, artistiskumu un mijiedarbību ar partneri tādā veidā, kas rada gandarījumu gan pašiem dejotājiem, gan šī sporta skatītājiem.

Iesaiste sporta dejās nebeidzas ar sportiskās karjeras noslēgumu, bet turpinās visa mūža garumā, kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļa.

Pievēršanās sporta dejām paver iespējas sistemātiskā veidā strādāt ar sevi un savu ķermeni, stiprināt gribasspēku, pilnveidot attiecību un socializēšanās kultūru, kā arī mācīšanos darboties komandā ar savu partneri - tās ir īpašības un prasmes, kas ir īpaši noderīgas cilvēka dzīvē.

Augstu sportisko rezultātu sasniegšanai ir vēlama iesaiste sporta dejās pēc iespējas agrākā vecumā, kad bērna attīstībā īpaši nozīmīga loma ir vecākiem. Līdz ar to viens no LSDF uzdevumiem ir veicināt vecāku izpratni par to, kāpēc sporta dejas ir piemērota un laba iespēja bērnu personības izaugsmei.

Vecākiem, izvērtējot iespējas savu bērnu ieinteresēšanai un virzīšanai sporta dejās, ir svarīgi vairāki faktori lēmuma pieņemšanā, piemēram, profesionālu deju treneru jeb skolotāju pieejamība; klubu (kolektīvu) darbs un to dejotāju sasniegumi; sacensību organizēšanas profesionālais līmenis un dejotāju snieguma objektīva vērtēšana; atgriezeniskās saites iegūšana no treneriem par dejotāju prasmju progresu un citi faktori.

Iepriekš minēto var raksturot ar vārdu - vide, kurā bērnam iesaistīties sporta dejās, pilnvērtīgi attīstīties un saņemt novērtējumu atbilstoši viņa sniegumam, kā arī pēc sportiskās karjeras beigām spēt piedalīties citu jauno dejotāju izaugsmē un gūt gandarījumu no dejošanas ikdienas dzīvē.

Latvijas Sporta deju federācija ir organizācija, kuras pastāvēšanas jēga ir atbilstošas vides nodrošināšana un attīstīšana ilgtermiņā, līdz ar to LSDF saredz un tiecas uz šādas vīzijas īstenošanu:

“Ikvienam Latvijas sporta deju dejotājam ir vienlīdzīgas iespējas realizēt savu sportisko potenciālu godīgi un profesionāli organizētā vidē.”

Vērtības

LSDF savā darbībā balstās tādās vērtībās kā personības izaugsme, godīgums, sportiskais gars un gandarījums. Minētās vērtības nosaka LSDF amatpersonu, treneru, tiesnešu, organizatoru un dejotāju rīcības modeli ikdienas situācijās. Mēs sagaidām un paļaujamies, ka arī mūsu sadarbības partneri un citas iesaistītās personas respektēs minētās vērtības.

Personības izaugsme

Mēs augstu vērtējam dejotāju centienus un mērķtiecīgo darbību sportisko panākumu sasniegšanā ikdienā trenējoties, strādājot ar savu gribasspēku, ķermeni un veidojot harmonisku sadarbību ar deju partneri. Ir īpašs prieks par bērnu un jauniešu dedzību, pilnveidojot savu dejotprasmi, redzēt kā pakāpeniski veidojas ne tikai labi sporta dejotāji, bet arī uz kultūru un estētiku vērstas personības, kas sniedz pozitīvu ieguldījumu sabiedrības attīstībā.

Sagaidām, ka, līdzīgi kā dejotāji, arī organizatori, tiesneši, treneri un LSDF amatpersonas uzcītīgi strādās pie savu prasmju un iemaņu pilnveidošanas, kļūstot par savas nodarbes vai aroda ekspertiem un profesionāļiem augstākā mērā. Uzskatām, ka sporta dejas ir lieliska nodarbošanās, ar kuras palīdzību pilnveidot sevi visa mūža garumā.

Godīgums

Ar godīgumu mēs saprotam vispirms godīgu attieksmi katram pašam attiecībā uz sevi un savu rīcību, kā arī pret citiem apkārtējā sabiedrībā. Godīgums ir ikdienas uzvedības norma. Tā izpausme ir rīkošanās vadoties pēc sirdsapziņas, atklātība komunikācijā, apzinīgums darbībās un patiesums attieksmē pret uzticētajiem pienākumiem un attiecībās ar līdzcilvēkiem.

Sagaidām, ka ikviens deju sacensību dalībnieks konkurēs ar godīgiem paņēmieniem un balstīsies tikai uz savu personisko sniegumu.

LSDF saimnieciskajā darbībā vadās pēc likumības principa, kā arī aicinām mūsu sadarbības partnerus tādu pieeju vienmēr ievērot.

Atbilstība

LSDF ir profesionāli pārvaldīta nevalstiska organizācija, kas savu darbību veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem.

Mēs pastāvīgi un sistemātiskā veidā strādājam pie iekšējo reglamentējošo noteikumu pilnveidošanas, ņemot vērā labo praksi un Pasaules Sporta deju federācijas (WDSF) vadlīnijas, kā arī sekojam līdzi noteikumu ievērošanai.

Sportiskais gars

Akcentējot sportisko garu, mēs vadāmies pēc trim olimpiskajām vērtībām: izcilība, draudzīgums un cieņa. Tiekšanās uz izcilību ir ne tikai sportiskajā dzīvē, bet arī sportista personiskajā dzīvē. Galvenā ideja ir necensties salīdzināt sevi ar citiem, bet tiekties pēc personisko mērķu sasniegšanas ar noteiktību un mērķtiecīgu darbību.

Draudzīgumam ar deju partneri, kluba biedriem un citiem dejotājiem ir būtiska nozīme labākas Latvijas sporta deju vides radīšanā, kas veicina solidaritāti, prieku un optimismu starp dejotājiem.

Cieņa atspoguļo ētisko principu, pēc kura jāvadās visiem sporta dejās iesaistītiem dalībniekiem un ieinteresētām personām. Tas nozīmē pašcieņu, nedarīt pāri savam ķermenim, cienīt citus dalībniekus, respektēt noteikumus un apkārtējo vidi.

Gandarījums

Dejotāju ikdienas darbs rada gandarījumu, gan trenējoties pārī un individuāli, gan gatavojoties un piedaloties sacensībās, kā arī uzturoties deju vidē, kurai esam piederīgi.

Mēs uzskatām, ka patiesi nozīmīgus panākumus var sasniegt, darot darbu ar gandarījuma sajūtu.

Misija

“LSDF ir Latvijas valsts un Pasaules Sporta deju federācijas atzīta organizācija, kas sporta deju dalībniekiem, neatkarīgi no vecuma un dzimuma, nodrošina deju apmācības vides attīstību un pārvaldību, klubu sistēmas pilnveidošanu un atzītu sacensību organizēšanu balstoties uz labas pārvaldības principiem, profesionālismu un uz vērtībām balstītu rīcību visās ar LSDF saistītās aktivitātēs.”